rodinné domy

bytové domy

kompresorová stanica

regulačné stanice plynovodov

priemyselná prevádzka

meracie systémy monitorovania 
hladiny podzemnej vody

inštalácia prepäťových ochrán koncových zariadení

čistiarne odpadových vôd - schéma

čistiarne odpadových vôd - popis

tabuľka tolerančných pásiem pri 1mA